Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum

I et spektakulært landskap, i Bodøsjøen, like utenfor Bodø sentrum, skal det nye nasjonale jektefartsmuseet bygges.

Nytt April 2017.

Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum

Byggestart høsten 2017. Ferdigstillelse vil være våren 2019.
Offentlig anbud for en totalentreprise ut den 21. april 2017. Leveringsfrist juni 2017.

I et spektakulært landskap, i Bodøsjøen, like utenfor Bodø sentrum, skal det nye nasjonale jektefartsmuseet bygges. Byggeprosjektet skal starte høsten 2017, og skal stå ferdig til første halvdel av 2019. Bygget består av tre deler som er føyet sammen, et service- og formidlingsbygg, en stor jektehall og en utstillings- og aktivitetshall. Formidlingen av jektefartens historie vil være sentralt i alle deler av bygningsmassen.

Det nye museet er tegnet av arkitektene RintalaEggertson. Den totale kostnaden på hele prosjektet er kr. 101 millioner.

Selve bygget og totalentreprisen er kostnadsberegnet til rundt kr. 85 millioner.

De øvrige kostnadene vil være forbeholdt utstillingene og restaureringen av jekta Anna Karoline, som ble bygd i 1876, og kjøpt inn av Nordlandsmuseet i 1954 for å bruke den i museumsformål.

Kvorning Design og Kommunikation har fått i oppdrag å bidra til utstillingsplanlegging og gjennomføring, mens restaureringsarbeidet utføres av Hardanger fartøyvernsenter. Begge disse delprosjektene skjer i nært samarbeid med Nordlandsmuseet. 

En del av prosjektet er å utbedre og utvikle adkomsten til Bodøsjøen med utbedring av vei og større parkering.

Prosjektet har fått finansiering fra Staten, fra Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

Jektefartsmuseet vil bli det nye hovedanlegget til Nordlandsmuseet i Bodø, og vil være universelt utformet. Jektefartsmuseet skal være et museum for alle.

Formidlingstilbudet vil rettes både til regionale, nasjonale og internasjonale gjester, og vil være opplevelsesbasert. Museet vil ha en fast utstilling, hvor jekta Anna Karoline er hovedattraksjon. I tillegg vil det være midlertidige, tematiske utstillinger og aktivitetsbaserte formidlingstilbud.

Museet vil ha kafé, museumsbutikk og en stor konferansesal med kapasitet til 180 personer.

Jektefartsmuseet vil ha hele friluftsområdet som formidlingsarena, og i tillegg til i museumsbygningene, vil det også være utstillinger og formidling i flere av bygningene på området, i flere naust, i rorbu og i Nordlandshus. Det vil også legges til rette for konserter og arrangementer i friluft, også i samarbeid med andre aktører.

 

Bakgrunn for endring av prosjektet

 Høsten 2016 gjennomførte Nordlandsmuseet en anbudskonkurranse for en totalentreprise for bygging av Jektefartsmuseet. Resultatet av anbudskonkurransen var ett anbud, og da det i tillegg var en del høyere enn budsjettrammen på kr. 101 mill., ble anbudet avvist.

På bakgrunn av den informasjonen som ble utledet av prosessen ble prosjektet revidert med tanke på en realistisk gjennomføring. Revisjonsarbeidet har pågått siden begynnelsen av november, og er nå inne i en avsluttende fase.

De vesentlige endringene i prosjektet er at de tre byggene er knyttet sammen i en bygningskropp, og ikke som sammenføyet i tre separate bygg. Nordlandsmuseet mener endringene er en positiv utvikling av prosjektet med en forbedret god funksjonalitet i forhold til driftsløsninger. Det vil være lettere å drifte en sammenhengende bygningsstruktur enn tre separate bygg. Løsningen gir også god universell utforming med tilgang for funksjonshemmede på alle nivåer i publikumsarealene. To av byggene er i tillegg trukket tilbake fra strandsonen, mens selve Jektehuset blir liggende der det opprinnelig var plassert. På denne måten kommer ikke byggene ikke i konflikt med strandsonen, og de sikres bedre mot eventuell fremtidige høyere havnivåer. Noe av arealet i prosjektet er dessuten også redusert med tanke på å gjøre det mer effektivt bygningsmessig. Til sammen dreier dette seg om ca. 200 kvm. Innholdsmessig er likevel ikke prosjektet redusert, det er heller snakk om mer effektiv arealutnyttelse. En tegning av publikumsarealet ligger som vedlegg til dette notatet.