L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Ny plan for Sulitjelma museum 2030

Nordlandsmuseet har nå arbeidet frem en strategi for museumsvirksomheten i Sulitjelma. Det planlegges blant annet en museumspark, ny bruk av besøksgruven og utvidelse av gruvemuseet i Sulitjelma. For å realisere planene krever det engasjement og samfinansiering av flere bidragsytere. En viktig del av vår regionale historie fortjener å bli vist frem og formidlet ut.

15.05.201813:06 Bjørg Nilsen

Nordlandsmuseet har i vel ett år arbeidet med spørsmålet om sin historieformidling i Sulitjelma, i nær kontakt med ulike interesser. Materialet viser at Nordlandsmuseet har betydelige utfordringer i Sulitjelma både på kort og lang sikt. Men det er også store muligheter for å skape et spennende formidlingsopplegg omkring framveksten av et sjeldent samfunn, som markant aktør i Norges bergverksindustri i vel 100 år og med stor betydning for verdiskapingen i Saltenregionen.

En fornyelse av virksomheten i Sulitjelma vil være avhengig av en samfinansiering med flere bidragsytere Det er skissert to alternativ for investeringene; en nøktern minimumsløsning som koster ca. 30 mill. kr. og et høyt (optimistisk) alternativ som har en kostnadsramme på ca. 50 mill. kr. I strategien er minimumsløsningen anbefalt til grunn for videre arbeid.

Museumsparken i Fagerli
Hovedgrepet i planen er å etablere en museumspark i Fagerli, der hvor Gruvemuseet ligger i dag. Her er det tydelige spor etter bergverksindustrien fra de første tiårene. Sulitjelma museum skal vektlegge følgende tema: Bergverksindustri, vannkraft, geologi og mineralressurser, samt formidle historien om det unike samfunnet i Sulitjelma knyttet til blant annet arbeiderkamp og teknologiutvikling.

Sulitjelma museumspark skal utvikles til et innholdsrikt og tiltrekkende kunnskaps- og aktivitetsområde for både tilreisende og lokalmiljøet, og vil tilby en historisk vandring gjennom parken der gamle anlegg er skiltet og digital formidling vil være tilgjengelig døgnet rundt.

Besøksgruva
I planen foreslås det at Grunnstollbadet med ei kort besøksgruve opprettholdes som en filial. Besøksgruva ble midlertidig stengt i 2017. Den kan ikke åpnes igjen før grunnleggende sikring og andre, nødvendige utbedringer er gjennomført. Dette kan by på store økonomiske utfordringer. Besøksgruva kortes inn til en togtur noen hundre meter inn i grunnstollen der publikum kan oppleve arbeidsmiljøet for gruvearbeiderne. Grunnstollbadet rehabiliteres utvendig og brukes til utstillinger som viser hvordan industriområdet på Sandnes ble brukt.

Kulturminneplanen
Nordlandsmuseets planforslag er naturlig å se i sammenheng med Fauske kommune sin delplan for kulturminner Sulitjelma. Lokalsamfunnet, kommunen og Nordlandsmuseet – med eksterne fagetater – har store utfordringer i å sikre og formidle et betydelig kulturhistorisk materiale til nytte og glede for både fastboende og tilreisende.  En fornyelse av virksomheten i Sulitjelma vil være avhengig av en samfinansiering med flere bidragsytere, og det vil kreve en koordinert innsats, hvor oppfølging av arbeidet med kulturminneplanen vil være vesentlig.

Presentasjon Sulitjelma musem 2030 - kortversjon

google map