Gratis inngang for barn og unge ut året

Barn og unge inntil 18 år får gratis inngang hos oss frem til nyttår.
Dette gjelder for ordinære billetter til våre åpne museer.

Gratis inngang for barn og unge hos Nordlandsmuseet ut 2021.


Fra 1. juli og ut året ønsker vi i Nordlandsmuseet at alle barn og unge under 18 år skal komme gratis inn på våre museer i forbindelse med ordinære museumsbesøk. Nordlandsmuseet har 20 museer i Saltenregionen. De fleste av våre museer har åpent nå i sommer, og tilbyr et mangfold av opplevelser for både unge og gamle.  


Ordningen med gratis inngang for barn og ungdom er et ledd i å jobbe mot følgende bærekraftmål:

1 Utrydde Fattigdom

Delmål 1.3 Innføre nasjonalt tilpasset sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert
minstestandarder, og innen 2030 oppnå ei vesentlig dekning av fattige og sårbare.

 

4 God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring til alle.

 

Vi ønsker med dette at alle barn skal kunne delta på våre ordinære formidlinger og ikke ekskluderes av lav økonomi i familiene.

Vi vil stimulere til livslang kunnskapsutvikling ved å ha tilbud tilpasset mennesker gjennom hele livssyklusen, også barna.

På arrangementer ut over ordinær drift gjelder fortsatt egne priser.

 

Nordlandsmuseet har søkt Samfunnsløftet hos Sparebanken 1 om støtte til ordningen.