L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Styringsdokumenter

Nordlandsmuseet har en femårig strategiplan, og egne planer for formidling, forskning og samlingsforvaltning. I tillegg har vi en årlig museumsplan.

28.04.201711:47 Nordlandsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordlandsmuseet

Våre vedtekter kan du lese her

 

Strategiplan 2015-2020

Strategiplan 2015 – 2020 skal være et overordnet planverk for Nordlandsmuseet og førende for hele virksomheten i det konsoliderte museet. Arbeidet med strategiplanen ble innledet på et styreseminar i desember 2013 og fullført høsten 2014. Den årlige museumsplanen skal forankres i denne strategiens målformuleringer og satsingsområder.

Strategiplanen tar utgangspunkt i de fire fokusområdene som står beskrevet i Stortingsmelding nr. 49 2008/2009, hver med sitt hovedmål; Forvaltning, forskning, formidling og fornying. I tillegg beskrives ytterligere to fokusområder: Forankring og organisasjon og økonomi.
Kyst- og fiskerikultur, Bodø bys historie, industrihistorien i Salten, Krigshistorie med vekt på krigsfangenes historie, det samiske Salten og litteraturarven etter Knut Hamsun peker seg ut som tematiske, faglige og strategiske satsningsområder. Mål og tiltak knyttet til disse temaene er integrert i de seks fokusområdene.

Last opp dokumentet her

Formidlingsplan for Nordlandsmuseet 2018 - 2024

Den foreliggende formidlingsplanen inneholder Nordlandsmuseets overordnete mål og strategier for formidling. Den beskriver ikke tiltak på den enkelte avdeling eller enkeltprosjekter, det ligger i arbeidsplanene.
Nordlandsmuseets formidlingsarbeid vil årlig evalueres i forhold til måloppnåelse etter formidlingsplanen. Foreliggende plan revideres ved behov, og senest etter 6 år (2024).

Last opp vår formidlingsplan her

Forskningsplan for Nordlandsmuseet

En Forskningsplan for Nordlandsmuseet ble vedtatt desember 2018. I planen slås det fast at grunnlaget for all forvaltning, fornying og formidling ved Nordlandsmuseet skal være faglig utviklingsarbeid og egen forskning hos museets ansatte.

Forskningsplanen vår kan du laste opp her

Samlingsforvaltningsplan for museene i Nordland

Samlingsforvaltningsplanen skal være et styringsdokument for en helhetlig og bærekraftig samlingsforvaltning. Planen skal være overordnet, men samtidig konkret. Samlingsforvaltningsplanen omfatter alle typer samlinger, slik som gjenstand, foto, arkiv, bygg, levende samlinger, immateriell kulturarv m.m.
Nordlandsmuseets samlingsforvaltning skal være et nav innen alle museets fagfelt, slik som forvaltning, forskning, formidling og fornying.

Samlingsforvaltningsplan kan du laste ned her

google map