Styringsdokumenter

Nordlandsmuseet har en femårig strategiplan, og egne planer for formidling, forskning og samlingsforvaltning.
I tillegg har vi en årlig museumsplan.

Vedtekter for Stiftelsen Nordlandsmuseet

Våre vedtekter kan du lese her

 

Strategiplan 2020-2025

Strategiplan 2020 - 2025 skal være et overordnet planverk for Nordlandsmuseet, og førende for hele virksomheten i det konsoliderte museet. Strategiplanen bygger på, og er en videreføring av Strategiplan 2015 – 2025. Arbeidet ble innledet på et styreseminar i september 2019, og fullført våren 2020. Den årlige museumsplanen skal forankres i denne strategiens målformuleringer og satsingsområder.

Last opp dokumentet her

.

Formidlingsplan for Nordlandsmuseet 2018 - 2024


Den foreliggende formidlingsplanen inneholder Nordlandsmuseets overordnete mål og strategier for formidling. Den beskriver ikke tiltak på den enkelte avdeling eller enkeltprosjekter, det ligger i arbeidsplanene.
Nordlandsmuseets formidlingsarbeid vil årlig evalueres i forhold til måloppnåelse etter formidlingsplanen. Foreliggende plan revideres ved behov, og senest etter 6 år (2024).

Last opp vår formidlingsplan her

Plan for innhenting av etterslep og dokumentasjonsutvikling

Plan for innhenting av etterslep og dokumentasjonsutvikling skal være et verktøy for å sikre at Nordlandsmuseet har en god og korrekt dokumentasjon av museet samlinger, og sikre et godt og systematisk arbeid med innhenting av etterslep.

Last opp plan for etterslep og dokumentasjonsutvikling her

.

Forskningsplan for Nordlandsmuseet 2021 - 2022

En Forskningsplan for Nordlandsmuseet ble vedtatt i 2020. I planen slås det fast at grunnlaget for all forvaltning, fornying og formidling ved Nordlandsmuseet skal være faglig utviklingsarbeid og egen forskning hos museets ansatte.

Forskningsplanen vår kan du laste opp her

.

Samlingsforvaltningsplan for museene i Nordland

Samlingsforvaltningsplanen skal være et styringsdokument for en helhetlig og bærekraftig samlingsforvaltning. Planen skal være overordnet, men samtidig konkret. Samlingsforvaltningsplanen omfatter alle typer samlinger, slik som gjenstand, foto, arkiv, bygg, levende samlinger, immateriell kulturarv m.m.
Nordlandsmuseets samlingsforvaltning skal være et nav innen alle museets fagfelt, slik som forvaltning, forskning, formidling og fornying.

Samlingsforvaltningsplan kan du laste ned her

.

Innsamlingsplan for Nordlandsmuseet 2021 - 2025

Innsamlingsplanen kan du laste ned her