Organisasjonen

Stiftelsen Nordlandsmuseet er et konsolidert museum med 20 museumsanlegg i 9 kommuner i Salten. Nordlandsmuseet ble stiftet 20.12 2002 som et resultat av den statlig initierte konsolideringsprosessen i St.meld. nr 22 (2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, og overtok da museumsdriften i de 9 kommunene i Salten.

Stiftelsen Nordlandsmuseet er et konsolidert museum med 20 museumsanlegg i 9 kommuner i Salten.

Nordlandsmuseet ble stiftet 20.12 2002 som et resultat av den statlig initierte konsolideringsprosessen i St.meld. nr 22 (2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, og overtok da museumsdriften i de 9 kommunene i Salten.

Formål:

1) Stiftelsen Nordlandsmuseet skal samle inn, bevare og forske i kulturhistoria i Salten.I denne sammenheng skalmuseet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning. og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntilig tradisjon. Museet skal drive allsidig formidling av dette arbeidet.

2) Stiftelsen Nordlandsmuseet skal være et kompetansesenter for museal virksomhet i regionen, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet lokalt og regionalt. Museet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og delta i nasjonale og internasjonale nettverk.