Prosjekt Jektemuseum

I Bodøsjøen ligger en nasjonal, maritim skatt!

Eldre nyheter om "Prosjekt Jektemuseum".

Siste nytt postet 7. mars 2016:

Reisen til Hanseatenes Bergen: Jektefarten og Europa
Seminar på Bryggen museum 9. juni 2016 kl. 09.00 – 16.30.

11. sept. 2015: Finansiering er i orden. Grunnstein og grunnstokk legges ned 15. juli 2016 kl. 11.00 – 13.00. Bygget planlegges ferdig i løpet av 2018.


Verdens eneste bevarte originale nordlandsjekt, Anna Karoline, eies av Stiftelsen Bodø Museum og forvaltes av Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Anna Karoline ble kjøpt av Nordlandsmuseet i 1953, satt på land i 1958 og har stått under et provisorisk tak siden 1979. Etter 1958, har Anna Karoline vært gjenstand for flere forsøk på overbygg, utstillingsbygg, sikringsbygg og formidlingsbygg opp gjennom årene, uten at det er kommet til realisering.

I 2011 ble Bodø kommune og Nordlandsmuseet enige om å gjøre et nytt forsøk på å realisere et Jektemuseum etter at Bodø kommune i sin sak PS 10/117 hadde vedtatt endelig lokalisering til Bodøsjøen friluftsmuseum. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt i 2012, hvor arkitektene RintalaEggertson utarbeidet ei skisse til hvordan et jektemuseum kan utformes i Bodøsjøen.

Høsten 2013 fikk Nordlandsmuseert finasiering på det videre arbeidet – og prosjektet skal videreutvikles frem mot realisering.

I 2014 vil det bli gjennomført et forprosjekt som har følgende mål:

Hovedmål:

Utarbeide konsept for etablering og drift av jektemuseum som nasjonalt kulturbygg med etablering i løpet av 2016

Delmål:

1. Utarbeide rom/funksjonsplan

2. Definere formidlingspotensialet

3. Etablere samling

4. Designe helhetlig formidlingskonsept

5. Utarbeide tegninger av nybygg

6. Utarbeide driftskonsept og finasieringsløsninger

7. Forankring av prosjektet

Hardanger Fartøyvernsenter gjennomfører i januar 2014 en antikvarisk analyse av båten, som skal gi grunnlag for det videre arbeidet.

Fakta om Anna-Karoline:

– Bygd i 1876 i Brataker i Mosvik (Nord-Trøndelag)

– 60 fot lang og 21 fot bred

– Lastet 90 tonn dw.

– Storseglet var 14,5 meter bredt og 10,5 m høyt¨Toppseglet var 5 x 5 meter

– Opprinnelig bygget med klinkerhud og uten fast dekk

– Kravellhud lagt utenpå i 1890

– Motorisert med 16 HK Kelvin i 1903

Den er det eneste større norske tradisjonelle lasteførende fartøy fra etterreformatorisk tid som en kan si befinner seg helt innenfor den norske byggetradisjonen

(sitat fra førstekonservator Johan Kloster ved Norsk Sjøfartsmuseum, 1996)

Les mer og se film om Anna Karoline her

Anna Karoline kan besøkes i Bodøsjøen Friluftsmuseum

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med direktør Morten Steffensen på mobil 91 89 71 62Eldre nyheter om prosjektet:


Fredag  11. september ble det bekreftet at «Anna Karoline» Norsk jektefartmuseet er inne på Statsbudsjettet for 2016!

Nyheten ble formidlet til Nordlandsmuseet av statsråd Vidar Helgesen på et arrangement i Bodøsjøen kl. 09.00.

Regjeringen har offentliggjort at de vil bidra til finansiering av «Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum» fra 2016. Dette betyr at prosjektet kan igangsettes, og at et nytt nasjonalt museum vil kunne åpnes i Bodø i 2018.

Nordlandsmuseet uttrykker stor glede og tilfredshet med kunngjøringen og regjeringens tilslutning.

– I seks tiår har jekta Anna Karoline, vært utgangspunkt for en ambisjon om å få til en formidling av jektefarten som en sentral og viktig del av den nasjonale fortellingen.  At vi nå endelig lykkes er en fantastisk nyhet for alle som har brent og arbeidet for denne saken.  Dette er i høyeste grad et resultat av lagarbeid og en iherdig innsats fra mange, sier Nordlandsmuseets direktør, Morten Steffensen.

I mer enn 500 år var jektefarten, tørrfiskhandel og vareutveksling med det øvrige Europa en svært sentral del av nasjonens samhandling med andre nasjoner og kulturer. «Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum» skal bli en opplevelses- og kunnskapsbasert attraksjon, som skal formidle og skape opplevelser knyttet til en sentral del av vår historie i et tidsmessig, levende og dynamisk museum.

Det har vært knyttet stor spenning til om prosjektet skulle få bevilgning over statsbudsjettet. Tidligere i år har Bodø kommune og Nordland fylkeskommune vedtatt å bidra økonomisk til realisering av prosjektet, og også Sparebank1 Nord-Norge har besluttet å bidra økonomisk.

– Nå håper vi at også næringsaktører og private skal ha lyst til bidra med økonomi til dette viktig nasjonale prosjektet. Jektefarten er mye av grunnlaget for de kyst- og fiskerinæringene vi har i dag, sier styreleder i Nordlandsmuseet, Geir-Ketil Hansen.

Det nye museet i Bodøsjøen har en kostnadsramme på rundt 100 millioner kroner, og skal stå ferdig i løpet av 2018.


"Gjennombrudd for Anna Karoline" (Publisert 2. juni 2015).

Nordland fylkeskommune er positiv til å medvirke i finansiering av et Jektefartmuseum i Bodøsjøen.

 I et brev til Nordlandsmuseet fra Fylkesråd Arve Knutsen sies det:
«Nordland fylkeskommune er positiv til å medvirke til realisering av et jektefartsmuseum i tilknytning til jekta Anna Karoline. Medfinansiering vil måtte skje gjennom bruk av DA-midler som skal kompensere for høyere arbeidsgiveravgift i Bodø. Prosjektet har vært drøftet i Programrådet for DA Bodø som er positiv til å finne en finansieringsløsning for 30 millioner kroner innenfor en ramme på tre år og minimum 5 mill. kr i 2015.

Fylkeskommunens medvirkning forutsetter at det oppnås en samfinansiering med Bodø kommune og staten, samt at kompensasjonsmidlene opprettholdes på dagens nivå.»

 Ingelin Noresjø, Fylkesråd for Kultur i Nordland fylkeskommune sier «at det er en stor dag for formidlingen av den nordnorske historien, og at det er godt å få være med på å sikre den viktige historien som Anna Karoline representerer».

Den positive uttalelsen skal oversendes Kulturdepartementet, så snart som mulig.  Det er Kulturdepartementet som behandler søknaden om statlig finansiering.

 «Dette er veldig godt nytt for Nordlandsmuseet og alle de som har arbeidet for å realisere prosjektet», sier direktør Morten Steffensen ved Nordlandsmuseet.
«Vi har nå kommet et langt stykke på vei, og den regionale finansieringen er en forutsetning for en statlig finansiering, sier Steffensen. Nå blir det viktig å arbeide for å få statlige midler.
Klarer vi det, er det ikke umulig at et nytt Jektefartsmuseum står klart i 2018».

12. februar i år vedtok et enstemmig Bodø bystyre å støtte Jektefartsmuseet. Nå gjenstår statlig finansiering, så er «Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum» så godt som en realitet.
I slutten av februar i år sendte Nordlandsmuseet søknad til Kulturdepartementet om tilskudd til nasjonalt kulturbygg.

I dag, tirsdag 2. juni, er museumsfaglig komite fra Kulturrådet på befaring i Bodøsjøen i forbindelse med den statlige søknadsbehandlingen.

Les mer om saken her: http://www.nrk.no/nordland/fylket-sier-ja-til-a-bidra-til-jektemuseum-1.12389302

Planene for Anna Karoline – Norsk Jektefartsmuseum finner du her:

Anna_Karoline_kortversjon

Anna_Karoline_prospekt


Prospekt for «Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum" (Publisert februar 2015)

Det er med glede Nordlandsmuseet kan presentere prospektet til Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum.

Nordlandsmuseet har arbeidet i mer enn 75 år for å ta vare på, og få anledning til å formidle, norsk jektefartshistorie. Jekta «Anna Karoline» er verdens eneste bevarte Nordlandsjekt. Mange regner fartøyet som et nasjonalt ikon. Båten trenger sårt en fagmessig konservering og restaurering. Situasjonen krever rask handling dersom «Anna Karoline» skal bevares for ettertida.

Det vedlagte prospekt er grunnlaget for en søknad til Kulturdepartementet om tilskudd til nasjonalt kulturbygg.  Søknaden leveres inn 1. mars 2015. For at prosjektet skal lykkes vil det kreves aktiv lokal og regional medvirkning og oppslutning.

Målet er å kunne legge ned grunnstein i 2016, og ha bygget ferdig for publikum i 2018/19. Prosjektet har en kostnadsramme på 100 millioner.

Det har vært gjort flere forsøk på å sette jekta inn i et tidsmessig museumsanlegg. I 2011 ble Bodø kommune og Nordlandsmuseet enige om å ta et felles løft for å bevare «Anna Karoline» der jekta står i Bodøsjøen. Arkitektene Rintala Eggertson utarbeidet et skisseprosjekt i 2012. Bodø bystyre ga samme år sin enstemmige tilslutning til skisseprosjektet og ønsket arbeidet videreført.

Nordlandsmuseet håper at prospektet blir et tjenlig beslutningsgrunnlag for realisering av jektefartsmuseet, og at grunnsteinen kan legges ned i 2016, samme år som Bodø by markerer sitt 200-årsjubileum.

Bodø bystyre behandlet saken torsdag 12. februar. Et enstemmig bystyre i Bodø støtter prosjektet.
Nå er det opp til Nordland Fylkeskommune å behandle saken og si sitt.

Last opp prospektet her:

Anna_Karoline_kortversjon

Anna_Karoline_prospekt