Gratis inngang for barn og unge i hele 2022

Barn og unge inntil 18 år får gratis inngang hos oss i hele 2022.
Dette gjelder for ordinære billetter til våre åpne museer.

Gratis inngang for barn og unge hos Nordlandsmuseet i 2022.


I 2022 vil Nordlandsmuseet gi alle barn og unge under 18 år gratis inngang på våre museer i forbindelse med ordinære museumsbesøk. Nordlandsmuseet har 20 museer i Saltenregionen. Vi tilbyr et mangfold av opplevelser for både unge og gamle.  


Ordningen med gratis inngang for barn og ungdom er et ledd i å vårt bidrag til å jobbe mot følgende bærekraftmål:

1 Utrydde Fattigdom

Delmål 1.3 Innføre nasjonalt tilpasset sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert
minstestandarder, og innen 2030 oppnå ei vesentlig dekning av fattige og sårbare.

 

4 God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring til alle.

 

Vi ønsker med dette at alle barn skal kunne delta på våre ordinære formidlinger og ikke ekskluderes av lav økonomi i familiene.

Vi vil stimulere til livslang kunnskapsutvikling ved å ha tilbud tilpasset mennesker gjennom hele livssyklusen, også barna.

På arrangementer ut over ordinær drift gjelder fortsatt egne priser.

 

Nordlandsmuseet har søkt Samfunnsløftet hos Sparebanken 1 om støtte til ordningen.